Privacyverklaring

10-5-2018 

de Osse Watervrienden, gevestigd aan Hertog Hendrik 1 straat 13 5341 RA Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.ossewatervrienden.nl  
Hertog Hendrik 1 straat 13 
5341 RA Oss 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

de Osse Watervrienden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

de Osse Watervrienden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@ossewatervrienden.nl , dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

de Osse Watervrienden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling  
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

de Osse Watervrienden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Osse Watervrienden) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De Osse Watervrienden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Betaalgegevens voor de termijn van 7 jaar. 
 • Bij uitschrijving verplaatsen wij uw NAWTE-gegevens naar ons oud leden bestand. Wij vragen hiervoor uw toestemming bij uitschrijving. Indien u hiermee niet instemt bewaren wij uw gegevens nog voor maximaal 2 jaar om in geval van calamiteiten nog contact met u op te kunnen nemen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

de Osse Watervrienden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de Osse Watervrienden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Cookie instellingen aanpassende Osse Watervrienden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Osse Watervrienden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar informatie@ossewatervrienden.nl . 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

De Osse Watervrienden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Osse Watervrienden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via informatie@ossewatervrienden.nl .